Algemene voorwaarden Pes Bonitos

   

Pes Bonitos verder te noemen pedicure.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pes Bonitos en een cliënt waarop Pes Bonitos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en pedicure aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via de e-mail van pedicure een behandeling heeft geboekt.

 

2. Diensten 

Pes Bonitos zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming  met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Pedicure is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

 

3. Afspraken 

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, in de praktijk of per mail worden gemaakt.De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pes Bonitos door te geven. De afmelding kan telefonisch of per mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pes Bonitos daarvoor 100% honorarium voor de gereserveerde tijd  aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pes Bonitos de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pes Bonitos, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”. 

 

4. Tarieven en betaling 

Pes Bonitos vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten contant of  via pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij spraak is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pes Bonitos. Pes Bonitos is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medische noodzakelijke behandelingen worden ingediend bij de zorggroep of de desbetreffende podotherapeut.

 

5.  Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens, welke voor Pes Bonitos relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.

Pes Bonitos neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.

Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Pes Bonitos verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan pedicure. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

7. Aansprakelijkheid

 

Pes Bonitos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pes Bonitos is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pes Bonitos . Pes Bonitos meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

  

8.Garantie

Pes Bonitos geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt de adviezen van Pes Bonitos omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;. - De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. - Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door pedicure zelf.

 

9.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk worden gemeld aan Pes Bonitos.

Pes Bonitos dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijk klacht een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pes Bonitos de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

Pes Bonitos dient klachten afdoende te onderzoeken. Pes Bonitos zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. 

10. Gedrag

 

De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod. De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pes Bonitos.

11. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Pes Bonitos en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Slotbepaling

De laatste versie staat altijd ter inzage is aanwezig op de site en in de Pes Bonitos pedicure praktijk.

 


Pes Bonitos - Mooie Voeten
rose@pesbonitos.nl